பணம் சேமிப்பதென்பது
ஊசியால் குழி தோண்டுவது போன்றது.

-பாரசீகப் பழமொழி