கடவுள் இன்று உங்களுக்கு
86,400 விநாடிகளைப் பரிசாக வழங்கியுள்ளார்.
இதில் ஒரு விநாடியை
நன்றி சொல்ல பயன்படுத்தினீர்களா?

- வில்லியம் ஆர்தர் வார்டு