மன்னிப்பானது புதிய தொடக்கம் உருவாவதற்கு 
உங்களால் வழங்கப்பட்ட மற்றொரு வாய்ப்பு.

- டெஸ்மண்ட் டுட்டு