நீங்கள் அதிகம் வெறுக்கும் நபருடன் பேசும்போது 
அமைதி கிடைக்கின்றது.

- டெஸ்மண்ட் டுட்டு