வாய்ப்புகள் என்பவை
சூரியோதயம் போன்றவை,
நீங்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்தால்
அவற்றை இழக்க நேரிடும்.

- வில்லியம் ஆர்தர் வார்டு