தலைவர்களாய் இருப்பவர்களுக்கு
எப்போதும் போராட்டம் தான்.
முன்னே சொல்வோரை
இழுத்துப் பிடிக்க வேண்டும்;
பின்னே வருவோரை
இழுத்துக்கொண்டே போக வேண்டும்.

-ஸ்டாலின்