சீர்திருத்தம் என்பது
சிதைப்பதல்ல;
புதுப்பிப்பது.

-விவேகானந்தர்