காதலும் காபியும்
சூடாயிருந்தால் தான் ருசி.

- ஜெர்மானியப் பழமொழி