தன்னை வெற்றி கொண்டுவிடுவார்கள்
என்று பயப்படுபவனுக்கு
தோல்வி நிச்சயம்.