பணத்தினால் வாங்கப்பட்ட
விசுவாசத்தை
பணம் அழிக்க முடியும்.