ஒருவன் தேவையற்றதை வாங்கினால்
தேவையுள்ளதை விற்க நேரிடும்.