ஓர் எதிரியின் பொய்யான முத்தத்தை விட
ஒரு நண்பனின் அடி சிறந்தது.