ஒரு நண்பனை
மன்னிப்பதை விட
ஓர் எதிரியை
மன்னிப்பது எளிது.