ஒன்றை துவங்கினால்
முடித்து விடுங்கள்;
முடிக்கக் கூடியதையே
துவங்குங்கள்.