ஒரு லட்சியத்தை மேற்கொள்ளுங்கள்,
அதை அடைவதற்காக விடா முயற்சியுடன்
உழைத்து முன்னேறுங்கள்.

- டாக்டர் அம்பேத்கர்