உங்களின் வறுமை உடன் பிறந்தது,
தவிர்க்க முடியாதது, தீர்க்க முடியாதது
என்றெண்ணுவது மடமை ஆகும்.

- டாக்டர் அம்பேத்கர்