பழக்கத்துக்கு அடிமை ஆவது
கண்ணைக் கட்டிக்கொண்டு
விளையாடுவது போன்றது.

-எமெர்சன்