நாம் எழுத்தால்
புத்தகத்தால்
சண்டையிடுகிறோம்.

-ஷேக்ஸ்பியர்