பெண்ணில்லாத வீட்டிற்கும்
வீட்டிலில்லாத பெண்ணிற்கும்
மதிப்பில்லை.

- பிரான்சிஸ் பேகன்