மனிதனுக்கு
துன்பமும் நோயும் இருக்கிறவரை
இறை நம்பிக்கையும் சோதிட நம்பிக்கையும்
போகாது.

- விவேகானந்தர்