முழுமையாக
எதையாவது அறிந்திருந்தால்
அதை மற்றவர்களுக்கு
சொல்லிக் கொடுக்கத் தயங்காதீர்கள்.

- திரையான் எட்வர்ட்ஸ்