மனித இயல்பை பற்றிய அறிவே
அரசியல் கல்வியின்
தொடக்கமும் முடிவும் ஆகும்.

- ஹென்றி ஆடம்ஸ்