மனிதரின் இயல்புகள் ஒரே தன்மையன.
அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் தான் அவர்களைப் பிரித்து
பெரிதும் வேறுபடுத்துகின்றன.

- கன்பூசியஸ்