விதியிடம் கண்டிப்பான நம்பிக்கை கொண்டிருப்பது
அடிமைத்தனத்திலேயே மிகக் கொடியது.

- எபிக்யூராஸ்