எல்லை மீறுபவைகளை எல்லாம்
துன்பம் பின் தொடர்கிறது..