அறம் வேறு அரசியல் வேறு என்று கருதும் நண்பர்கள்
இரண்டையும் என்றும் விளங்கிக் கொள்ள இயலாது.

- ஜான் மர்லே