மிருக இச்சைகளின் தூண்டுதல் இருக்கும்போது
தெளிவாகச் சிந்திக்கவோ
ஒழுங்காக திட்டமிடவோ முடியாது.

- எம் எஸ் உதயமூர்த்தி