பட்டினியால் சாக நேர்ந்தாலும்
பகுத்தறிவை அடகு வைக்காதே.

- ஆவ்பரி