என்னுடைய ஒரே சிந்தனை இதுதான்.
பயந்து போய் இருக்கும் மக்களை கண்டு தான்
எனக்குப் பெரும் பயம்.
அஞ்சாதீர்கள்
எல்லாவற்றிற்கும் வழியை உருவாக்க முடியும்.

-ரூஸ்வெல்ட்