பணம் ஒரு அத்தியாவசியப் பொருள்
ஆனால் மனித உழைப்பிற்கு முன்னால்
அது கீழ்த்தரம் உடையது.

- சாமெர்செட் மகம்