சொர்க்கமே  இடிந்து
அழிந்து போனால் கூட
நீதி நியாயம்
நிலை நாட்டப்பட வேண்டும்.

- ஆங்கிலப் பழமொழி