உலகில் யாரும்
தெய்வீக குணங்களுடன் பிறப்பதில்லை
ஒவ்வொருவரும்
அவர்கள் மேற்கொள்ளும்
முயற்சிகளை பொறுத்து தான்
முன்னேற்றமோ வீழ்ச்சியோ ஏற்படுகிறது.

- டாக்டர் அம்பேத்கார்