கருணையை இழந்துவிட்ட மனம்
பாறையில் செதுக்கப்பட்ட பூவைப் போன்றது.

- கண்ணதாசன்