தடைகள் என்பவை
தற்காலிகமானவை.
அவை நிரந்தரம்
ஆன போதெல்லாம்
தகர்க்கப்பட்டதுதான்
சரித்திரம்.