எந்த ஊரிலும் 
வசதியாக வாழ்ந்து விடலாம்.
ஆனால்
சொந்த ஊரில் மட்டுமே
நிம்மதியாக வாழ முடியும்.