மனித இனம், அவர்கள் இதயம்
சரியான இடத்தில் தான் உள்ளது.
ஆனால், அவர்கள் தலைதான்
திறமையற்ற ஓர் உறுப்பாகிவிட்டது.

- சாமர்செட் மகம்