திறந்திருக்கும் கதவு
ஒரு துறவியை கூட
தீமை செய்ய தூண்டும்.

                              - பழமொழி