தன்னம்பிக்கை குதிரைகள் பாய்ந்து செல்லும்;
ஆனால் அனுபவக் குதிரைகள் மெதுவாக செல்லும்.

- ரஷ்யப் பழமொழி