ஒரு பெண்ணை பற்றித்
தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால்
அவள் தோழியிடம் அவளைப் பற்றி
புகழ்ந்து பேசுங்கள்

- ஓர் அறிஞர்