வன்முறையில் இறங்காதீர்கள்;
ஆனால் வன்முறை தேவைப்படும்போது
அதை துணிவுடனும்
இறுதியாகவும், முழுமையாகவும்
பயன்படுத்திவிட வேண்டும்.

- ட்ராஸ்கி