வேடம் போடுவதில் மனிதன் சிறந்தவன்;
அவன் அறிவு மிகுந்த கண்களைக் கூட
ஏமாற்றி விடுகிறான்.

- ஜான் கே