நாம் கடவுளிடம்
எதை வேண்டிக் கொண்டாலும்
நாமும் அதற்காக
உழைப்போம்.

- ஜெர்மி டெயிலர்