வாழ்க்கை அற்புதமானதாக
இருக்க முடியும்;
நீங்கள் அதைப்பற்றி
பயப்படவில்லை என்றால்.

- சார்லி சாப்ளின்