காதல் நட்பு இசை பணம் பொருள் வாழ்க்கை..
எதுவாகட்டும்
காத்திருந்து பெரும்
இன்பத்தின்
சுவையே தனிதான்.