ஓய்வும் உழைப்பும்
மாறி மாறி இருந்தால்
நீண்ட நாள்
அவை நிலைத்திருக்கும்.

- ஓவிட்