எல்லாப் பற்றையும்
விட்டு விட்டதாகக் கூறும்
துறவிகள் கூட
உழவரின் கையை எதிர்பார்த்து தான்
வாழவேண்டும்.

- திருவள்ளுவர்