பிறரை விமர்சனம் செய்யும் ஒருவன்
தன் சொந்த குண நலன்களையும்
வெளிப்படுத்துகிறான்.

-  ஜீன் பால்