தவறு செய்பவர்களைக் காட்டிலும்
அவர்கள் கூட இருப்பவர்கள் தான்
அதிகம் வெட்கித் தலை குனிய
வேண்டியுள்ளது.