குறிக்கோளை முடிவு செய்த பின்
அதற்கான முயற்சிகளில் மட்டுமே
கவனம் செலுத்துங்கள்.