சுடும்வரை தான் செருப்பு;
சுற்றும்வரை தான் பூமி;
போராடும்வரை தான் மனிதன்.

- வைரமுத்து